หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Demco

ในฐานะบริษัทผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ และทันสมัยอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญ รอบรู้ เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับกิจการของ เด็มโก้ คือ การมีนโยบาย และการดำเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ

นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้นปี 2554 เด็มโก้ ให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้ เด็มโก้ ต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2554 ซึ่งได้มีการแก้ไขทบทวนในปี 2557-2558 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากรายงาน ( Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) คือ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานด้านการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการประกาศเจตนารมณ์กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) กับเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จริยธรรม จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และยึดถือปฏิบัติเป็นคุณธรรมประจำใจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เด็มโก้ ถือว่านโยบายการกำกับดูแลดกิจการเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการทบทวน และปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร และการปรับโครงสร้างการจัดการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นดังนี้

Demco

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

 • สิทธิพื้นฐานตามกฏหมาย : ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ได้แก่การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น ได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้
 • สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ: เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทรวมถึงข้อมูลที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของบริษัท (www.demco.co.th)
 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งและเผยแพร่รายละเอียดวาระประชุม รวมถึงกำหนดการประชุม และสถานที่ประชุม ก่อนถึงกำหนด 30 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกประเภทสามารถวางแผนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยกำหนดสถานที่ประชุม ไปมาสะดวก มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Bar Code ที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทยังได้จัดอากรแสตมป์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ด้วย นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือในการเข้าร่วมประชุมโดยกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางสะดวกเช่นในแนวสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนนับคะแนนดังกล่าว

Demco

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลา 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดปีบัญชีซึ่งเป็นปีบัญชีก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามใดๆ (หากมี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่จะมีขึ้น
 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
 • เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 • แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ
 • จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ในกรณีผู้มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดทำบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อสะดวกในการเข้าออกห้องประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารใหม่
 • จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
 • ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และในระเบียบวาระที่สำคัญ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

หลังการประชุม

 • เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ/ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.demco.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางเว็บไซต์ การเข้าร่วมโครงการ Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือการเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำทุกไตรมาส รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ IR@demco.co.th ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

Demco

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติของบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ ความคาดหวัง การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น
 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 • ผู้ถือหุ้นรายย่อย
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้น
 • การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
 • การพบปะกับนักลงทุน
 • การพบปะกับนักวิเคราะห์
 • Roadshow ในต่างประเทศ
 • ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง
 • ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี
 • ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 • มีระบบการตรวจสอบ และควบคุมภายในที่ดี
 • มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
 • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
พนักงาน พนักงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลความพึงพอใจในการทำงาน
 • การประเมินความผูกพันธ์ของพนักงาน
 • โครงการ HR Change Management
 • การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
 • ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • แผนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
 • ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ
 • เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • มีแผนการพัฒนาพนักงาน
 • มีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน ของพนักงาน
พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า บริษัทอื่นๆ ในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค
 • ปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
 • รักษาความลับทางการค้าภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูลจากพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็นธรรม
 • ดำเนินการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 • มีหลักจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงาน
 • คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ประชาชน
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 • คำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
 • ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • ให้ความสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 • ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรเด็มโก้
 • ความผูกพันของชุมชน สังคมกับบริษัทฯ
 • มีกระบวนการในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
หน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่วนรวม และประเทศชาติ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงานการจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • พนักงานทุกระดับจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง
 • ผู้บริหารควรจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้างอิง
 • จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 • พนักงาน และผู้บริหารเด็มโก้ ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศ และส่วนรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ในคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน เด็มโก้ ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งเด็มโก้ และตามมาตรฐานที่เด็มโก้กำหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก้ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หาก เด็มโก้ พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ เด็มโก้ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศน์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก้ สามารถร้องเรียน แนะนำ ติชม หรือแจ้งเบาะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย เด็มโก้ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็มโก้ ได้จัดทำช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
 2. เลขานุการบริษัทฯ Email address : paitoongcc@demco.co.th
 3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th
 4. ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่
 5. ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
Demco

หลักการ : ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ควรได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางของระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ ดังนี้

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ของกรรมการ และผู้บริหาร จะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
จำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
จำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 2558
สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
1 นางประพีร์   ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ 108,603,119 109,303,119 700,000 15.68
  คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 31,038,013 31,168,013 130,000 4.50
2 นายวิทยา  คชรักษ์ กรรมการอิสระ - - - -
3 นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 762,237 806,060 43,823 0.11
4 นายไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ 311 311 - 1.00
5 น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค กรรมการอิสระ 250,131 280,473 30,342 0.04
6 นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส กรรมการอิสระ 130,000 205,000 75,000 0.03
7 นายนริศ   ศรีนวล กรรมการอิสระ - - - -
8 นายพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 4,105,399 4,137,399 32,000 0.57
9 นายสุวัฒน์   จรดล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 10,502,371 11,635,368 1,132,997 1.59
10 นายไพฑูรย์   กำชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 457,002 561,557 104,555 0.08
12 นายรักษา  สารณาคมน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 189,228 246,939 57,711 0.03
13 นายฉัตรชัย  พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 20,786 86 -20,700 0
14 นายนรินทร์   เอกนิพิฐสริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.demco.co.th) ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
 • การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
 • การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

 • ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการ จัดการ เป็นต้น
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบ ธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น
 • นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
 • ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ห้องข่าว ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อนำเสนอผ่านวีดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

สำหรับผู้ที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

จดหมาย : สำนักกรรมการผู้จัดการ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
E-mail : ir@demco.co.th, paitoongcc@demco.co.th
โทรศัพท์ : 029595811 ต่อ 2116 ,2250
โทรสาร : 029595811 ต่อ 2000 ,2018

Demco

หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

เด็มโก้ กำหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

 • จำนวนของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน
 • กรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงิน
 • การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็มโก้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
 3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย
 4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
 5. กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 6. ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 7. คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies)

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการ

 • การแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 • สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
 • กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้
 • นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

ในส่วนของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ ระบุในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในปี2558 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจัดทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
 4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
 5. การจัดเตรียม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)
 6. คุณลักษณะของคณะกรรมการ (Board Members)

นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • การสอบทานงบการเงิน
 • การทำงานกับผู้สอบบัญชี
 • การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ

การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control)

 • การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน

การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดฯ

 • การดำเนินการตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
 • เรื่องทั่วไป

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน

 • การคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
 • การประชุมกับผู้สอบบัญชี

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. การกำหนดบทบาทด้านการกำกับดูแล (Defining Governance Role)
 2. การปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ (Improving Board Process)
 3. หน้าที่หลักของคณะกรรมการ (Key Board Function)
 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuing Improvement)

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 พบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเรียนผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัทฯ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการบริหารผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การบริหารผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดในการทำงาน (KPI Setting)

ส่วนที่ 2 การประเมินทักษะความสามารถในการบริหารงานและการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Competency Assessment)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารงาน (Appraising Performance)

ผลการประเมินดังกล่าว จะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เด็มโก้ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เด็มโก้ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม และให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กับมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยจัดให้มีการประเมินทักษะความสามารถ และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ผู้บริหารระดับรอง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารอาวุโส หรือตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้กับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุม สัมมนาโครงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร เช่น

 • การเข้าร่วมสัมมนา Chairman Forum “Chairman Role in Building Independent a cross the Board”
 • (R-CF 1/2015) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2015 “Re- energizing Growth through Better governance” (NDC1/2015) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • การเข้าร่วมสัมมนา CAC Conference “Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum” (C-Conference1/2015) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • การเข้าร่วมสัมมนา National Research Alliance Dialogue on Corporate governance 2015 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • การเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน 7) ดำเนินการโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 • การเข้าอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 (TIIP 9) ดำเนินการโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY) โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ” ดำเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
 • การเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ” ดำเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2015 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Director Forum 2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director” 21/10/2015 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 3/2015 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร IOD Director Briefing 4/2015 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร พ.ร.บ. ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่คณะกรรมการควรทราบ ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 2/2015 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการในการควบคุมภายใน” ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 1/2015 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร “CG in Substance : วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล” ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ชื่อกรรมการ DCP DAP ACP RNG RCP FN RMP AECP SFE
1. นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์
DCP
194/
2014
DAP
46/
2005
RCP
18/
2008
FN
24/
2005
2. นายวิทยา คชรักษ์
DCP
25/
2546
DAP
79/
2008
ACP
39/
2012
3. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ
DAP
36/
2005
ACP
6/
2005
FN
24/
2005
4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ
DCP
96/
2007
ACP
27/
2009
5. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค
DAP
86/
2010
ACP
27/
2009
6. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส
DCP
199/2015
DAP
107/
2014
RNG
6/
2014
7. นายนริศ  ศรีนวล
DCP
114/
2009
AACP
20/
2015
RMP
6/
2015
8. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์
DAP
46/
2005
RMP
3/
2014
AECP
13/
2014
9. นายสุวัฒน์  จรดล
DAP
36/
20005
FN
18/
2005
10. นายไพฑูรย์  กำชัย
DAP
85/
2010
SFE
6/
2010

หมายเหตุ

DCP = Director Certification Program
DAP = Director Accreditation Program
ACP = Audit Committee Program
AACP = Advance Audit Committee Program
RNG = Role of the Nomination and Governance Committee
RCP = Role of the Chairman Program
FN = Finance for Non finance Director
RMP = Risk Management Program
AECP = Anti – Corruption for Executive Program
SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy