หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

นางสุทธารักษ์	ปัญญา

นางสุทธารักษ์ ปัญญา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
 • จบหลักสูตร DCP จาก Thai Institute of Director

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2546 - 2558 ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนในบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้อำนวยการโครงการในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process Reengineering) และติดตั้งระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System) ของ Oracle Application ร่วมกับบริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์
2542 - 2545 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของธนาคารไทยทนุ และเป็นตัวแทนของผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมสมาคมธนาคารไทย (Thai Banker Association)
2530 - 2541 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายของธนาคารสหธนาคาร (ธนาคารไทยธนาคาร) พ.ศ. 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย พ.ศ. 2538 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ตำแหน่งสุดท้ายในธนาคารไทยธนาคารคือ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ในบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยในเครือของธนาคาร
2518 - 2530 ทำงานที่สำนักงานไชยยศในฐานะผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการสายงานตรวจสอบ

นายนริศ ศรีนวล

นายนริศ ศรีนวล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ. 2548
 • Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2524
 • Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2527
 • Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2536
 • Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2538
 • การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ. 2541
 • วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ. 2544
 • Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
 • Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
 • Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2551
 • Director Certification Program : DCP114/2009
 • บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556 คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2547 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารโครงการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Coventry. United Kingdom
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร Director Cerification Program (DCP) CLASS 221/2016 จาก Thai Institute of Director

ประวัติการทำงาน

มิ.ย.2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ของ บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด (“PP GROUP”)
2547 – 2550 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Brand Manager for luxury portfolio (Johnnie Walker Super Deluxe and Super Premium spirit) ของ บริษัท DIAGEO MOET HENESSY (THAILAND)
2546 – 2547 ดำรงตำแหน่งเป็น CRM Strategic Planner ของบริษัท OGILVY ONE (WORLDWIDE)
2543 – 2546 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Financial Consultant ของบริษัท KPMG (THAILAND)
2541 – 2542 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่การตลาด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์

การศึกษาและการอบรม

 • พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP3/2014) และ หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท อีโอลัส จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
2536 - เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
2534 - 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายไพฑูรย์ กำชัย

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน และเลขานุการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

การศึกษาและการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE6/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
พ.ย. 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2537 - พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)