หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การศึกษาและการอบรม

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MMP.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP107/2014), หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) และหลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2556 กรรมการอิสระ
เม.ย. 2518 - ต.ค. 2556 พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้อำนวยการสาขา ผู้จัดการเขต หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ

นายไมตรี ลักษณโกเศศ

นายไมตรี ลักษณโกเศศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ จากสถาบันพระปกเกล้า ( King Prajadhipok’s Institute )
 • Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy School, Harvard University, USA.
 • Certificate of Advance Management, Montreal University, Canada.
 • Certificate of Management Development Program, Bangalore Institute of Technology, India.
 • Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok.
 • Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP27/2009) และ Directors Certification Program (DCP96/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. - ก.ย. 2550 รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 - พ.ค. 2550 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2546 - 2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 - 2545 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2540 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2531 - 2539 ผู้อำนวยการกองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Coventry. United Kingdom
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร Director Cerification Program (DCP) CLASS 221/2016 จาก Thai Institute of Director

ประวัติการทำงาน

มิ.ย.2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ของ บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด (“PP GROUP”)
2547 – 2550 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Brand Manager for luxury portfolio (Johnnie Walker Super Deluxe and Super Premium spirit) ของ บริษัท DIAGEO MOET HENESSY (THAILAND)
2546 – 2547 ดำรงตำแหน่งเป็น CRM Strategic Planner ของบริษัท OGILVY ONE (WORLDWIDE)
2543 – 2546 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Financial Consultant ของบริษัท KPMG (THAILAND)
2541 – 2542 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่การตลาด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)