หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

นายวิทยา คชรักษ์

นายวิทยา คชรักษ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 72, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุ่นที่ 28, วิทยาลัยการทัพเรือ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 25/2546) และ Audit Committee Program (ACP 39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2544 - 2545 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2541 - 2543 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2
2540 - 2542 ผู้ช่วยผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2536 - 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

นายไมตรี ลักษณโกเศศ

นายไมตรี ลักษณโกเศศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ จากสถาบันพระปกเกล้า ( King Prajadhipok’s Institute )
 • Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy School, Harvard University, USA.
 • Certificate of Advance Management, Montreal University, Canada.
 • Certificate of Management Development Program, Bangalore Institute of Technology, India.
 • Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok.
 • Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP27/2009) และ Directors Certification Program (DCP96/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. - ก.ย. 2550 รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 - พ.ค. 2550 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2546 - 2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 - 2545 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2540 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2531 - 2539 ผู้อำนวยการกองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นางสุทธารักษ์	ปัญญา

นางสุทธารักษ์ ปัญญา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
 • จบหลักสูตร DCP จาก Thai Institute of Director

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2546 - 2558 ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนในบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้อำนวยการโครงการในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process Reengineering) และติดตั้งระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System) ของ Oracle Application ร่วมกับบริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์
2542 - 2545 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของธนาคารไทยทนุ และเป็นตัวแทนของผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมสมาคมธนาคารไทย (Thai Banker Association)
2530 - 2541 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายของธนาคารสหธนาคาร (ธนาคารไทยธนาคาร) พ.ศ. 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย พ.ศ. 2538 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ตำแหน่งสุดท้ายในธนาคารไทยธนาคารคือ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ในบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยในเครือของธนาคาร
2518 - 2530 ทำงานที่สำนักงานไชยยศในฐานะผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการสายงานตรวจสอบ

นายนริศ ศรีนวล

นายนริศ ศรีนวล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ. 2548
 • Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2524
 • Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2527
 • Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2536
 • Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2538
 • การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ. 2541
 • วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ. 2544
 • Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
 • Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
 • Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2551
 • Director Certification Program : DCP114/2009
 • บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556 คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2547 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารโครงการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค