หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
สารจากประธานบริษัท

ปี 2559 เป็นปีแห่งความสูญเสีย เมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 13 ตุลาคม ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมนำ พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ มาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ ในการมุ่งมั่นสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สืบไป

Demco

ในปี 2559 เศรษฐกิจทั่วโลกขยายตัวอย่างช้าๆ ภายใต้ความผันผวนที่เกิดจากความไม่แน่นอนในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป ความกังวลในผลกระทบของ Brexit การชะลอตัวของเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประเทศไทยการส่งออกซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยังปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ร้อยละ 3.2 เกิดจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การเร่งตัวขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยว ส่วนการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นเพียงช่วงเริ่มต้น

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้ขีดความสามารถ ศักยภาพ และพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ อย่างเต็มกำลัง ในการมุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,433.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนผลการดำเนินงานบริษัทยังคงมีภาระในการปรับปรุงงฐานกังหันลมซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยงานปรับปรุงส่วนที่เหลือร้อยละ 30 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560

ด้านการกำกับกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC ) และได้รับการประเมินผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2016 โดยมีคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ ( Excellent ) และ Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท

สำหรับปี 2560 บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ได้แก่การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

สุดท้ายนี้ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธนาคาร สถาบันการเงิน พนักงานทุกท่าน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจและองค์กร ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดไป

Demco
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ