หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
สารจากประธานบริษัท

ปี 2558 นับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆทั่วโลก ภายใต้แรงกดดันของการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ไหลเข้าออกในตลาดการเงินอย่างเสรี รวมถึงการปรับลดลงของราคาน้ำมันซึ่งอาจมิได้เกิดจากกลไกด้านการตลาด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในทุกประเทศ

Demco

สำหรับประเทศไทย ภาวะการส่งออกที่ลดลงก่อให้เกิดการชะงักงันในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 และโครงการเสริมความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก ซึ่งมีงบประมาณรวมมากกว่า 120,000 ล้านบาท ประกอบกับการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 7,245 ล้านบาท มีรายได้จากการดำเนินงาน 5,207.64 ล้านบาท กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 352.76 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายการซ่อมฐานเสากังหันลมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาที่ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จำนวน 863.01 ล้านบาท ทั้งนี้ ถึงแม้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ แต่การปรับปรุงดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้รับจ้างที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สำหรับปี 2559 ในด้านงานบริการ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในส่วนของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ตามงบประมาณการลงทุนซึ่งมากกว่า 47,000 ล้านบาทของการไฟฟ้านครหลวง

ด้านงานผลิตเสาโครงเหล็ก บริษัทเห็นถึงศักยภาพของตลาดการลงทุนในโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ระบบ 4 G ซึ่งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีงบประมาณการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถของระบบส่งสัญญาณมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อราย สำหรับธุรกิจการลงทุน ในปี 2559 โครงการพลังงานลมเขาค้อ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 60 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 14.29 จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ส่วนธุรกิจสัมทปานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ วิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 จะเติบโตขึ้นจากปีก่อน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินงานกิจการของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพด้วย ความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

Demco
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ